مدل K870R اردیبهشت 96 به بازار می آید

مدل K870R اردیبهشت 96 به بازار می آید